ราชินีบน

                   prapan

         พ.ศ.2450 หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุลได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 ให้ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินีด้วยน้ำพระทัยใฝ่ค้นคว้าและพระอุตสาหวิริยะที่จะสร้างความสามารถในการบริหารโรงเรียนเพื่อจะได้สามารถรับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณได้ดียิ่งขึ้นจึงได้ทรงเสียสละทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นที่ตึกถนนอัษฎางค์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2454 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงมัธยมปีที่ 3 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนศรีจิตรสง่า” ด้วยวธีร่วมทุน

p001

                ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2465 โรงเรียนนี้ย้ายมาเปิดสอนที่ตึกของพระยามหิบาล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริเวณโรงไฟฟ้าสามเสน เมื่อตั้งอยู่ที่นี้ได้ 3 ปีได้ขยายการสอนสูงขึ้นตามลำดับจนถึงมัธยมปีที่ 6

                พ.ศ.2496 สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีสิรินธรทรงพระศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากโปรดให้จัดซื้อที่ดินบ้านพระยามหิบาลจำนวน 2 ไร่ 75 ตารางวากับของพระราชทานที่ดินของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าตรงริมถนนเขียวไข่กามาสมทบ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถมคูที่คั่นอยู่ตรงกลางนั้นเสียจึงถมเนื้อที่ติดต่อกันรวม 4 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวาโปรดให้กองช่างสุขาภิบาลอำนวยการสร้างสถานศึกษาสำหรับสตรี ณ ที่แห่งนี้ ประทานเครื่องเรือนพร้อมเสร็จโดยทรงสั่งทำที่โรงเรียนเพาะช่าง ทรงพระดำริว่านักเรียนชั้นมัธยม 7และ 8 ของโรงเรียนราชินี ถนนมหาราชเป็นชั้นสูง ซึ่งจวนสำเร็จการศึกษาอยู่แล้วควรจะให้คุ้นเคยกับสถานที่อันถูกต้องตามแบบสุขาภิบาลบ้าง เมื่อไปอยู่บ้านจะได้รู้จักแต่งบ้านและรักษาสุขาภิบาลและอนามัยเป็นอันดีทรงปรึกษาหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล ท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินีซึ่งทรงเห็นด้วยและตัดสินพระทัยยุบเลิกโรงเรียนศรีจิตรสง่า สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงราชสิรินธรทรงพระกรุณาโปรดให้รับนักเรียนที่เคยเรียนที่โรงเรียนศรีจิครสง่านี้เข้าเรียนต่อไปในโรงเรียนใหม่นี้จึงเป็นอันว่าโรงเรียนใหม่นี้รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป สมพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประทานนามโรงเรียนต่อว่า “โรงเรียนราชินีบน” โปรดให้นักเรียนราชินีที่จบมัธยมปีที่ 6 มาเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7-8 ต่อ ณ โรงเรียนราชินีบนนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2472 เป็นต้นไป

valai

                สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทรโปรดให้ทำแผ่นศิลาจารึกคำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 ตอกไว้กับตึกแรกที่ทรงสร้างในโรงเรียนราชินีบน

1 ความเห็น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น